کد601

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:لاکی

رج:60


کد602

ابعاد:3متر

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:سیرجان

رنگ:

رج:40


کد:603

ابعاد:1.5مترمربع

مصالح مصرفی:نخ

محل بافت:سیرجان

رنگ:لاکی

رج:40


کد604

ابعاد:1.5 متر مربع

مصالح مصرفی:نخ

محل بافت:سیرجان

رنگ:لاکی

رج:40کد604

ابعاد:6مترمربع

مصالح مصرفی:نخ

محل بافت:سیرجان

رنگ:هفت رنگ

رج:40


کد605

ابعاد:6

مصالح مصرفی:نخ

محل بافت:سیرجان

رنگ:لاکی

رج:40


کد606

ابعاد:0.75مترمربع

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:سیرجان

رنگ:

رج:40


کد:607

ابعاد:0.75مترمربع

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:سیرجان

رنگ:لاکی-زرد

رج:40


کد608

ابعاد:0.75مترمربع

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:مشهد

رنگ:لاکی

رج:40


کد609

ابعاد:0.75مترمربع

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:مشهد

رنگ:لاکی

رج:40


کد610

ابعاد:0.75مترمربع

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:پشم

رنگ:لاکی

رج:40


کد611

ابعاد:1.5متر مربع

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:تبریز

رنگ:لاکی

رج:40


کد612

ابعاد:6مترمربع

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:تبریز

رنگ:

رج:40


کد613

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:پشم

محل بافت:تبریز

رنگ:

رج:40

فرش سنتیفرش سنتیفرش سنتیفرش سنتیفرش سنتیفرش سنتیفرش سنتیفرش سنتی