کد701

ابعاد:0.7*2متر

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:هفت رنگکد702

ابعاد:0.7*2متر

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:هفت رنگکد703

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:هفت رنگ


کد704

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:هفت رنگ


کد705

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:لاکی


کد706

ابعاد:3متر مربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:لاکی


کد707

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:سبز


کد708

ابعاد:3متر مربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:نارنجیکد709

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:آبی


کد710

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:آبی آسمانی


کد711

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:سبز


کد712

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:ابریشم

محل بافت:زنجان

رنگ:بنفشکد713

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:سیرجان

رنگ:لاکی


کد714

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:سیرجان

رنگ:آبی


کد714

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:سیرجان

رنگ:سبز


کد715

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:مشهد

رنگ:متنوع


کد716

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:ابریشم

محل بافت:مشهد

رنگ:آبی


کد717

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:کرک

محل بافت:سیرجان

رنگ:لاکی-زرد

فرش مدرنفرش مدرنفرش مدرنفرش مدرنفرش مدرنفرش مدرنفرش مدرنفرش مدرن