کد502

ابعاد:24مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:کرم

طرح:شهسوارپور

رج:60


کد503

ابعاد:17مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:نسکافه ای

طرح:شهسوارپور

رج:60کد:504

ابعاد:40مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:پیازی

طرح:شادکام

رج:60

کد505

ابعاد:20متر مربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:پیازی

طرح:گنبد

رج:70کد506

ابعاد:12مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:نوک مدادی-پیازی

طرح:طلاکوب

رج:80


کد507

ابعاد:12مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:کرم

طرح:شهسوارپور

رج:50کد508

ابعاد:24مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:کرم

طرح:قلی نامی

رج:80کد509

ابعاد:17مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:مشکی

طرح:نظام -اعلاباف

رج:70


کد510

ابعاد:10مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:

طرح:سلاطین

رج:60


کد511

ابعاد:20 متر مربع

مصالح مصرفی:چله وگل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:کرم

طرح:شهسوارپور

رج:60


کد:512

ابعاد:12مترمربع

مصالح مصرفی:چله وگل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:کرم

طرح:نامی

رج:70


کد513

ابعاد:24مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:سفید

طرح:پورنامی

رج:70


کد:514

ابعاد:12مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:صورتی

طرح:بنام

رج:70

کد515

ابعاد12مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:پیازی

طرح:بنام

رج:70


قالی بزرگ پارچهقالی بزرگ پارچهقالی بزرگ پارچهقالی بزرگ پارچهقالی بزرگ پارچهقالی بزرگ پارچه