کد301

ابعاد:6متر مربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:مشکی

طرح:سالاری

رج:60

کد302

ابعاد:6متر مربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:آبی-مشکی

طرح:سالاری

رج:60


کد303

ابعاد:6مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

​طرح:نامی

رج:70


کد304

ابعاد:7مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

​طرح:سالاری

رج:60کد305

ابعاد:7مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم-

زر طلا

محل بافت:تبریز

طرح:شهسوارپور (صوف)

رج:60


کد306

ابعاد:6مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رج:80


کد307

ابعاد:6مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

طرح:ماهی

رج:70


کد308

ابعاد:6مترمربع

مصالح مصرفی:نخ

محل بافت:مارالان

طرح:ماهی

رج:40


کد309

ابعاد:6مترمربع

مصالح مصرفی:گل و چله ابریشم

محل بافت:تبریز

طرح:تقی زاده

رج:50

قالی 6متری کلاسیکقالی 6متری کلاسیکقالی 6متری کلاسیکقالی 6متری کلاسیکقالی 6متری کلاسیکقالی 6متری کلاسیکقالی 6متری کلاسیکقالی 6متری کلاسیک