کد401

ابعاد:9مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:کرم-سرمه ای

طرح:گنبد

رج:60


کد402

ابعاد:9مترمربع

مصالح مصرفی:گل ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:سفید-پوست پیازی

طرح:شهسوارپور

رج:60

کد:403

ابعاد:9مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:سفید-پیازی

طرح:بنام

رج:70قالی9متری کلاسیکقالی9متری کلاسیکقالی9متری کلاسیکقالی9متری کلاسیکقالی9متری کلاسیکقالی9متری کلاسیکقالی9متری کلاسیکقالی9متری کلاسیک