کد210

ابعاد:0.75مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:سبز_آبی

رج:80


کد211

ابعاد:1.5 متر مربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:

رج:80


کد212

ابعاد:1.5مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:سبز

رج:80


کد213

ابعاد:زرع وچهارک0.75مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:کرم

رج:70


کد214

ابعاد:رومیزی(0.6*0.8سانتی متر)

مصالح مصرفی:تاروپودابریشم

محل بافت:قم

رنگ:آبی

رج:70


کد215

ابعاد:رومیزی(0.6*0.8سانتی متر)

مصالح مصرفی:تاروپود ابرریشم

محل بافت:قم

رنگ:آبی

رج:70


کد216

ابعاد:رومیزی(0.6*0.8سانتی متر)​

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:قهوه ای

رج:70کد217

ابعاد:زرع چهارک

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:سرمه ای

​رج:70


کد218

ابعاد:زرع چهارک

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:بنفش

​رج:70


کد219

ابعاد:زرع چهارک

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:سرمه ای

رج:70


کد220

ابعاد:رومیزی

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:آبی

رج:70

کوچک مقیاسکوچک مقیاسکوچک مقیاسکوچک مقیاسکوچک مقیاسکوچک مقیاسکوچک مقیاس